arrow39_B.gif

Love

 

For Vrå Billard Klub

 

§1

 

Navn og formål

 

Klubbens navn er Vrå Billard Klub.

Klubben har hjemsted i Vrå.

Klubbens formål er at vække og vedligeholde interessen for det noble billardspil, samt at udvikle godt kammeratskab blandt medlemmerne.

Klubben er tilsluttet Den Danske Billard Union og herigennem underlagt Den Danske Billard Unions vedtægter, regler og amatørbestemmelser.

 

§2

 

Optagelse

 

Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Alle der er indforståede med klubbens vedtægter kan blive medlem.

Der kan mod et depositum på 250,- udleveres en nøgle til klubbens lokaler. 150,- tilbagebetales ved aflevering af nøgle.

Der er mulighed for for optagelse som prøvemedlem. Prøvemedlemmer kan ikke erhverve nøgle.

Nøgle udleveres kun til myndige personer

 

§3

 

Kontingent.

 

Der er fastsat følgende halvårlige kontingent:

Op til 15 år                     200,-

16 til 25 år                     350,-

26 til 59 år                     450,-

Over 60 år                        350,-  

Prøvemedlemmer      200,-/2 måneder

 

Kontingenterne betales halvårligt, og opkræves til april og oktober.

 

§4

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse af klubben skal ske til et bestyrelsesmedlem.

Eventuel nøgle skal afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Restance udover 6 måneder kan medføre bortvisning fra klubben.

 

§5

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Menigt medlem

 

Endvidere er der 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter.

Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode.

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg de lige år, 2 de ulige år.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler.
Der gives fuldmagt til formand og kasserer,
der har bemyndigelse til at underskrive dokumenter om køb,
salg og anden afhændelse, som følge af generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 6 gange årligt.

 

§6

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i november.

Der indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved annoncering i Vrå Avis, samt ved opslag i klubbens lokaler, med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer på 18 år eller derover har stemmeret.

Prøvemedlemmer har ikke stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt,
og skal afholdes hvis en trediedel af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af
  Dagsorden.

 

Forandring af klubbens love kan kun ske ved en generalforsamlingbeslutning,
og kræver at mindst en trediedel af de stemmeberettigede medlemmerne er tilstede,
og at mindst to trediedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling,
der et kvarter efter er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

§7

 

Opløsning

 

Opløsning af klubben kan kun ske ved en beslutning vedtaget af mindst to trediedele af de stemmeberettigede medlemmer.

Eventuel formue ved klubbens opløsning skal anvendes til det lokale idrætslivs foreninger, i henhold til en generalforsamlings beslutning.

 

§8

 

Klubbens medlemmer er forpligtet til nøje at overholde og rette sig efter de for klubben gældende regler og love.

Overtrædelser vil medføre bortvisning.

 

§9

 

Indtræffer der tilfælde der ikke er forudset i disse love, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Vrå d 9 maj 2001

 

Vrå Billard Klub

 

Peter Madsen                                      Bjarne Nielsen                                         Anders Christensen

Leif Larsen                      Carsten R. Nielsen

 

arrow39_B.gif